Maglehill

– en framtida stadsdel 

Planera din framtid i Höör

Höör ska växa utifrån sin potential som småstad i en storstadsregion och som kärna för sitt omland. Det säger utvecklingsstrategin för småstaden Höör. De viktigaste exploateringsområdena för att förverkliga strategin finns i västra Höör, nämligen Kvarnbäck och Maglehill. Områdena ligger nära Höörs station och har mycket goda förutsättningar att bidra till hållbara transporter.

För Kvarnbäck finns redan gällande detaljplaner för cirka 100 bostäder och nu planerar Höörs kommun utvecklingen av Maglehill med bostäder, särskilt boende för äldre, förskola, skola (förskoleklass till klass 6) och idrottshall. Viktiga ingångsvärden för Maglehill är det stationsnära läge, 800-1500 meter från Höörs station, som gör området mycket lämpligt för bostäder och kommunal service. Att kommunen äger detta större sammanhängande markområde ger förutsättningar att skapa en hållbar stadsstruktur och skapa tillräckliga ytor för kommunal service, med nödvändiga verksamheter såsom förskola, skola, idrottshall och särskilt boende.

Aktuellt

Höörs kommun jobbar för fullt med projektering av infrastrukturen – gator, vatten- och avlopp med mera för den första etappen av den nya Stadsdelen Maglehill. Planen är att anlägga huvudgatan runt kvarteret med kommunal service under år 2021.

Parallellt jobbar kommunen tillsammans med Höörs fastighets AB och upphandlad entreprenör MVB Syd AB med projekteringen av den första etappen av den kommunala servicen. Ett hus innehållande särskilt boende med 60 lägenheter, förskola med 9 avdelningar för uppemot 200 barn och nattverksamhet samt storkök och matsal. Den preliminära tidplanen anger byggstart i slutet av år 2021 och inflyttning i början av år 2024.

Den andra etappen innehållande skola (förskoleklass till klass 6 i tre paralleller för totalt cirka 500 elever), idrottshall och skolidrottsplats planeras påbörjas med en projekteringsfas under år 2021, byggstart i mitten av 2022 och inflyttning i slutet av år 2024.

Mål för Maglehill:

  • En stadsdel som är levande under stora delar av dygnet och där människor kan bo och verka i livets alla skeden.
  • Effektivt utnyttjande av marken i en tät småstadsstruktur.
  • Olika bostadstyper och upplåtelseformer.
  • Korta och attraktiva cykelförbindelser mot Höörs station och resten av Höör.
  • Grönstruktur som en bärande del av stadskaraktären.
  • Välkomnande och attraktiv entré till Höörs tätort.

Bostäder
Den övergripande strukturen innehåller områden som är anpassade för olika typer av bostadsbebyggelse. Områdena rymmer cirka 270-500 bostäder, beroende på hur de utnyttjas. Byggandet av bostäder ska prioriteras.

Vägnät
Vid infarten till Kvarnbäck byggdes år 2020 en cirkulationsplats, som ger en trafiksäker infart från väg 13. Maglehill ligger lättillgängligt invid Maglasätevägen. Det finns inget behov av nya vägar för genomfartstrafik i västra Höör. Maglasätevägen och Åkersbergsgatan kommer att vara de viktigaste vägarna in mot centrala Höör. De nya gator som byggs i västra Höör ska bidra till en tydlig hierarkisk struktur och utformningen ska tydligt signalera gatornas funktion.

Gång- och cykelvägnät
Övergripande stråk kopplas samman med stråk av lokal betydelse för att bilda en helhet, med goda möjligheter till rörlighet och valfrihet avseende val av väg eller transportmedel. Förutom stor potential för ökad cykling skapas även utomordentligt goda förhållanden för attraktiva miljöer och stigar för rekreation.

Naturen i staden
Utveckla grönområden och parker!
Naturmarken ska växa in mot centrum och vid behov ska naturmark anläggas i både nya och äldre bostadsområden. I grönområden är de naturliga inslagen helt dominerande.

Lyft fram vattendragen i stadsmiljön!
Viktiga verktyg är utformning av närmiljön, aktiv skötsel och skyltar i gatu- och parkmiljöer som talar om namnet på vattendraget.

Planera för träden!
Träd har stor betydelse även utanför grönområden och parker. Vid exploatering ska värdefulla träd bevaras i möjligaste mån och nya träd ska planteras där det är lämpligt.

Stadsdelsprogram

Har du tips och idéer?