Kvarnbäck

Guldläge – med tomter till salu

Kvarnbäck är framtidens boende

Östra etappen på området Kvarnbäck innebär möjlighet till en blandad bostadsbebyggelse med villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Området är den sista och östligaste delen i bostadsområdet Kvarnbäck. Det kommer byggas ut med gatuslingor och en cirkulationsplats vid infarten till Kvarnbäcksvägen planeras stå klar under 2020.

Projektet i korthet
Projektet innebär en sammanhållen blandad bostadsbebyggelse med villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Flerbostadshus föreslås i 2-4 våningar. Villor, parhus, kedjehus och radhus tillåts i 1-2 våningar. Byggnadernas placering och höjd anpassas till landskapet, som sluttar mot sydsydväst, och fastigheternas nivåer ska ansluta till allmänna grönytor och gator på ett naturligt sätt. Planen möjliggör en ny gatuslinga mellan Timjanvägen i väster och Kvarnbäcksvägen i öster. En kortare gatuslinga skapar tillfart till fastigheter i sydost.

Tomter till salu
Just nu har vi inga lediga villatomter men inom kort kommer tre tomter ut till försäljning.